Strateška dokumenta za Opštine

Lokalni ekološki akcioni plan – LEAP

 

LEAP je osnovni strateško-planski dokument za razvoj i unapređenje životne sredine jedne lokalne samouprave. On zahteva precizno definisanje najvažnijih problema u oblasti zaštite životne sredine i daje jasan plan akcija za njihovo rešavanje.

 

Program energetske efikasnosti

 

Program energetske efikasnosti jeste planski dokument koji donosi jedinica lokalne samouprave, odnosno drugi obveznik sistema energetskog menadžmenta o planiranom načinu ostvarivanja i veličini planiranog cilja uštede energije, za period od najmanje tri godine.

 

Plan kvaliteta vazduha

 

Plan kvaliteta vazduha je osnovni dokument za upravljanje kvalitetom vazduha na lokalnom nivou. Plan kvaliteta vazduha donosi se na osnovu ocene stanja kvaliteta vazduha i obuhvata sve glavne zagađujuće materije i glavne izvore zagađivanja vazduha koji su doveli do zagađenja, kao i mere koje će se preduzeti u cilju sprečavanja ili smanjenja zagađenja i poboljšanja kvaliteta vazduha.

 

Strategija lokalnog održivog razvoja je najvažniji dugoročni strateško-razvojni dokument svake lokalne zajednice, opštine ili grada.

 

Strateški planski dokumenti (strategije, planovi, programi) osnov su za realizaciju koncepta dobrog upravljanja resursima lokalne zajednice i jedan od glavnih mehanizama sprovođenja politike lokalnog razvoja.

 

Lokalna samouprava (opština ili grad) donosi programe razvoja i stara se o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine (Zakon o lokalnoj samoupravi, Sl. glasnik RS br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18; član 20, alineje 1 i 11; a u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi).

 

Izrada strategije podrazumeva i izradu akcionih planova za prioritetne oblasti identifikovane u skladu sa pretpristupnim fondovima EU. Izrada akcionih planova bi trebalo da učini lokalnu samoupravu konkurentnijom u procesu približavanja evropskim standardima, a kadar obučenijim za korišćenje IPA (instrumenti pretpristupne pomoći) komponenti.