25. јул 2017. Navigation, News

25.07.2017. Započeta saradnja sa preduzećem METALING P.U.T. d.o.o. Smederevo

Preduzeće Aurora green d.o.o. započelo je izradu dokumentacije neophodne za ishodovanje dozvole za tretman neopasnog biorazgradivog otpada-kompostiranje za METALING P.U.T. d.o.o. iz Smedereva.

Kompostiranjem neopasnog biorazgradivog otpada značajno će se smanjiti količina neopasnog netretiranog biorazgradivog otpada koji, inače, završava u kontejenerima i na komunalnim deponijama i skraćuje vek eksploatacije iste.

Kompost predstvalja organsku materiju razgrađenu aerobnim putem. U procesu kompostiranja kao polazna sirovina koristiće se uglavnom ostaci iz domaćinstava, voća i povrća, pokošena trava, zeljasti materijal dobijen potkresivanjem drveća, korovske biljke, kao i delove biljaka, suva trava, i lišće, otpatci od prerade drveta (piljevina, strugotina), papir, karton i slični celulozni materijali, otpadni muljevi od tretmana otpadnih voda, kokošiji stajnjak sa prostirkom, otpad iz prehrambene industrije (pekarska, mlekarska, klanična, duvanska i ostala proizvodnja hrane), voćarske, povrtarske i ratarske proizvodnje.