17. јан 2024. News

Akcioni plan za postepeno dostizanje GVE zagađujućih materija u vode za fabriku „snek“ proizvoda „Chips Way“ d.o.o.

Stručni tim preduzeća „Aurora Green“ d.o.o. izradio je Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode za jednu prepoznatljivu kompaniju koja se bavi proizvodnjom „snek“ proizvoda (čips od krompira, flips, kokice)– „Chips Way“ d.o.o.

Pomenutim dokumentom dat je prikaz aktuelnih propisa iz oblasti zaštite voda koji su od značaja za rad fabrike „Chips Way“ d.o.o., kao i prikaz trenutnog stanja kvaliteta otpadnih voda na lokaciji fabrike. Takođe, dokumentom su definisane mere u cilju usklađivanja vrednosti emisije zagađujućih materija u vode sa graničnim vrednostima koje su propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. Glasnik RS” br. 67/11, 48/12 i 1/16).