28. јун 2023. News

Akcioni plan za postepeno dostizanje GVE zagađujućih materija u vode za mlekaru „Mlekara Leskovac“ d.o.o.

Stručni tim preduzeća „Aurora Green“ d.o.o. izradio je Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode za mlekaru koja se bavi proizvodnjom kiselo mlečno fermentisanih proizvoda, dugotrajnog sterilizovanog mleka, mlečnih namaza i mlečnih napitaka – „Mlekara Leskovac“ d.o.o.

Pomenutim dokumentom dat je prikaz aktuelnih propisa iz oblasti zaštite voda koji su od značaja za rad mlekare „Mlekara Leskovac“ d.o.o., kao i prikaz trenutnog stanja kvaliteta otpadnih voda na lokaciji fabrike. Takođe, dokumentom su definisane mere u cilju usklađivanja vrednosti emisije zagađujućih materija u vode sa graničnim vrednostima koje su propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. Glasnik RS” br. 67/11, 48/12 i 1/16).