15. сеп 2021. News

Izrađen Akcioni plan za postepeno dostizanje GVE emisije za ,,Rafineriju Nafte” a.d. Beograd

Preduzeće „Aurora green” d.o.o. nastavilo je uspešnu saradnju sa  kompanijom ,,Rafinerija nafte” a.d. Beograd  na izradi ažuriranog Akcionog plana za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emsije zagađujućih materija u vode. Ovim dokumentom dat je prikaz trenutnog stanja na lokaciji Rafinerije nafte sa prikazom zakonodavnog okvira. Takođe su definisane i mere kako bi se emisije zagađujućih materija u vode uskladile sa graničnim vrednostima koje su propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. Glasnik RS” br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016).