13. јул 2021. News, Некатегоризовано

Izrađen Plan prilagođavanja nesanitarne deponije “Goveđak” na području opštine Sjenica

Imajući u vidu da je prema članu 54. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i
14/2016 i 95/2018-dr. zakon) javno komunalno preduzeće koje upravlja postojećom nesanitarnom deponijom – smetlištem komunalnog otpada u obavezi  da izradi Plan prilagođavanja postrojenja nesanitarne deponije i da ga dostavi nadležnom organu na odobrenje, JKP „Vrela“ je angažovalo preduzeće „Aurora green“ d.o.o. radi izrade istog.

Konsultanti naše kompanije su nakon pregleda i analize kompletne dokumentacije, obavljenih radnih sastanaka sa radnicima iz JKP „Vrela“ i obavljene terenske posete lokacije nesanitarne deponije na teritoriji opštine Sjenica, pristupili izradi Plana prilagođavanja nesanitarne deponije „Goveđak“.

Dana 09.06.2021. godine JKP „Vrela“ predata je finalna verzija Plana prilagođavanja nesanitarne deponije „Goveđak“ na usaglašavanje, nakon čega je Ministarstvu za zaštitu životne sredine predat Zahtev za davanje saglasnosti.