30. дец 2020. News

Izrađeni Plan prilgođavanja i Radni plan za nesanitarne deponije na teritoriji opštine Kovin

“Aurora Green” d.o.o. je nastavila uspešnu saradnju sa javnim preduzećem „Kovinski komunalac“ iz Kovina, te je 10.11.2020. godine potpisala ugovor o izradi Radnog plana postrojenja – nesanitarnih deponija sa programom korektivnih mera i dinamikom rada postrojenja, kao i Plana prilagođavanja postrojenja. Nakon izrade Plana upravljanja otpadom i Akcionog plana za dostizanje graničnih vrednosti u vode, naša kompanija je za JP „Kovinski komunalac“ pristupila izradi planova za nesanitarne deponije.

U skladu sa članom 43 i 54. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016, 95/2018), propisana je obaveza javnih komunalnih preduzeća, koja upravljaju nesanitarnim deponijama – smetlištima komunalnog otpada, dostave nadležnom ministarstvu na saglasnost Radni plan postrojenja iz člana 16. ovog zakona sa programom korektivnih mera i dinamikom prilagođavanja rada postrojenja u skladu sa ovim zakonom i propisom kojim se uređuje odlaganje otpada na deponije.

Konsultanti naše kompanije su nakon pregleda i analize kompletne dokumentacije, obavljenih radnih sastanaka sa radnicima iz JP „Kovinski komunalac“ i obavljenih terenskih poseta lokacijama 9 nesanitarnih deponija na teritoriji opštine Kovin, pristupili izradi predmetnih planova. Izvršen je obilazak nesanitarne gradske deponije u Kovinu, kao i nesanitarnih seoskih deponija u Gaju, Deliblatu, Skorenovcu, Mramorku, Pločici, Bavaništu i Dubovcu. Nakon izrade, planovi su predati na usaglašavanje klijentu i na iste je dobijena saglasnost. Ovim projektom nastavljena je uspešna saradnja ova dva preduzeća, koja traje 3 godine.