Ana Spasić
05. окт 2020.

Ana Spasić

Poseduje licencu odgovornog projektanta tehnoloških procesa. U ,,Aurora green” d.o.o. radi od osnivanja na poslovima izrade:

  • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
  • dokumentacije neophodne za ishodovanje IPPC dozvola (Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja)
  • Planova upravljanja otpadom
  • dokumentacije za ishodovanje dozvole za upravljanje otpadom (sakupljanje, transport, tretman neopasnog/opasnog otpada)
  • Lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP-a)
  • audita iz oblasti zaštite životne sredine.

Autor je dva naučno-stručna rada iz oblasti zaštite životne sredine sa kojima je učestvovala na međunarodnim savetovanjima i konferencijama.