20. дец 2017. Navigation, News

Održana javna rasprava i odbrana Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta hale za mehanički tretman papirnog otpada Nosioca projekta „Tehnopapir“ d.o.o.

Predstavnicima nadležnog organa i članovima tehničke komisije stručni tim ,,Aurora Green“ d.o.o. je dana 11.12.2017. godine u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj detaljno prezentovao postupak mehaničkog tretmana – presovanja neopasnog otpada. Tom prilikom dat je prikaz trenutnog stanja životne sredine na užoj i široj lokaciji, uticaj predmetnog postrojenja na životnu sredinu, kao i mere prevencije i monitoring tokom redovnog rada.