10. нов 2020. Некатегоризовано

Potpisan ugovor sa JP „Kovinski Komunalac“ iz Kovina

“Aurora Green” d.o.o. je potpisala ugovor sa komunalnim preduzećem „Kovinski Komunalac“ iz Kovina o izradi Radnog plana postrojenja – nesanitarnih deponija sa programom korektivnih mera i dinamikom rada postrojenja i Plana prilagođavanja postrojenja.

U skladu sa članom 43 i 54. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon), propisana je obaveza javnih komunalnih preduzeća, koja upravljaju nesanitarnim deponijama – smetlištima komunalnog otpada, da do 31. decembra 2017. godine dostave nadležnom ministarstvu na saglasnost Radni plan postrojenja iz člana 16. ovog zakona sa programom korektivnih mera i dinamikom prilagođavanja rada postrojenja u skladu sa ovim zakonom i propisom kojim se uređuje odlaganje otpada na deponije.