17. дец 2018. Navigation, News

Predat plan upravljanja otpadom JP „Kovinski Komulac“

Četrnaestog decembra 2018. predat je Plan upravljanja otpadom za JP „Kovinski Komunalac“ u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16). Pomenutim zakonom je definisana obaveza preduzeća da izradi Plan upravljanja otpadom ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada i da isti ažurira svake tri godine.

Strategija JP „Kovinski komunalac“ Kovin je uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom, pri čemu se pažnja posvećuje poštovanju zakonske regulative, preventivi, minimizaciji, sakupljanju, razvrstavanju, evidentiranju, skladištenju, kontrolisanom kretanju i predavanju otpada na tretman ili odlaganje, kada nije moguća ponovna upotreba, reciklaža ili korišćenje otpada za dobijanje energije. Imajući u vidu vrste otpada koje se generišu JP „Kovinski komunalac“ Kovin primenjuje opciju predaje otpada na zbrinjavanje ovlašćenim operaterima radi tretmana.

Bitan element Strategije upravljanja otpadom JP „Kovinski komunalac“ Kovin je razvoj svesti zaposlenih, njihovo kontinuirano usavršavanje i uključivanje u unapređenje upravljanja otpadom.