29. окт 2021. News

Predat Plan upravljanja otpadom za „DELHAIZE SERBIA“ d.o.o.

Dana četrnaestog septembra 2021. godine predat je ažurirani Plan upravljanja otpadom za „DELHAIZE SERBIA“ d.o.o. Pomenuti plan je izrađen u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon), kojim je definisana obaveza preduzeća da izradi Plan upravljanja otpadom ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada i da isti ažurira svake tri godine. Ažuriranjem Plana upravljanja otpadom obuhvaćene su sve izmene u obavljanju delatnosti koje su od značaja za postupak upravljanja otpadom, vrste i količine otpada koje su generisane u prethodnom periodu  i izmene u oblasti regulative koja uređuje upravljanje otpadom u Republici Srbiji.