29. окт 2021. Upravljanje otpadom

Predat Plan upravljanja otpadom za „DELHAIZE SERBIA“ d.o.o.

Dana četrnaestog septembra 2021. godine predat je ažurirani Plan upravljanja otpadom za „DELHAIZE SERBIA“ d.o.o. Pomenuti plan je izrađen u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon), kojim je definisana obaveza preduzeća da izradi Plan upravljanja otpadom ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada i da isti ažurira svake tri godine. Ažuriranjem Plana upravljanja otpadom obuhvaćene su sve izmene u obavljanju delatnosti koje su od značaja za postupak upravljanja otpadom, vrste i količine otpada koje su generisane u prethodnom periodu  i izmene u oblasti regulative koja uređuje upravljanje otpadom u Republici Srbiji.