15. авг 2022. News

Upis u registar trgovaca i posrednika u oblasti upravljanja otpadom

“Aurora green” d.o.o. je u prethodnom periodu, za više klijenata izradila zahtev i ostalu
dokumentaciju na osnovu koje je izvršen upis u registar trgovaca otpadom i posrednika u
oblasti upravljanja otpadom.
U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, trgovac je svako pravno lice ili preduzetnik koji
u svoje ime kupuje i prodaje otpad, uključujući i trgovca koji ne preuzima otpad u posed.
Delatnost posredovanja u upravljanju otpadom obuhvata poslove organizacije tretmana,
odnosno ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, odnosno posredovanje u prenosu prava i
obaveza u vezi sa otpadom za potrebe drugih. Ministarstvo izdaje rešenje o upisu posrednika,
odnosno trgovca u registar, ako posrednik, odnosno trgovac ispunjava uslove. Rešenje o upisu
u registar izdaje se na period od pet godina.