25. јан 2019. Navigation, News

25.1.2019 – *NOVA USLUGA* – Izrada Elaborata zaštite životne sredine koji uključuje plan zaštite životne sredine i plan upravljanja otpadom za obnovu i unapređenje objekata javne namene

Aurora green d.o.o. izrađuje Elaborate zaštite životne sredine koji uključuju plan zaštite životne sredine i plan upravljanja otpadom za obnovu i unapređenje objekata javne namene (predškolske, školske, zdravstvene ustanove i sl) u nadležnosti Republike Srbije, za Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije.

Elaborat, kroz planove zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, obezbeđuje usaglašenost aktivnosti pri izvođenju građevinskih radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnih objekata sa nacionalnim zakonodavstvom. Cilj izrade elaborata je smanjenje rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu, odnosno, ublažavanje mogućih negativnih uticaja koji pri izvođenju radova mogu nastati, predlogom kontrole i mera smanjenja:

  • zagađenja vazduha, vode i zemljišta;
  • opasnosti po biljni i životinjski svet;
  • uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti;
  • nivoa buke i neprijatnih mirisa;
  • uticaja nastalog otpada.