Planovi upravljanja otpadom

Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18 – dr.zakon), definisan je niz odredbi kojima se uređuju načela i ciljevi upravljanja otpadom, dokumenti, nadležnosti i odgovornosti s tim u vezi.

Proizvođač otpada koji godišnje generiše više od 100 tona neopasnog otpada i/ili više od 200 kilograma opasnog otpada, dužan je da uradi plan upravljanja otpadom; obezbedi primenu načela hijerarhije upravljanja otpadom; sakuplja otpad odvojeno u skladu sa potrebom budućeg tretmana; skladišti otpad na način koji minimalno utiče na zdravlje ljudi i životnu sredinu; preda otpad licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom ako nije u mogućnosti da organizuje postupanje sa otpadom u skladu sa ovim zakonom; vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, koji se predaje ili odlaže; odredi lice odgovorno za upravljanje otpadom; omogući nadležnom inspektoru kontrolu nad lokacijama, objektima, postrojenjima i dokumentacijom.

U skladu sa članom 15, stav 3, Zakona o upravljanju preduzeće je dužno da Plan upravljanja otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009,88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon) otpadom ažurira svake tri godine.

Tokom izrade Plana upravljanja otpadom, u dogovoru sa odgovornim licima Vaše kompanije, pomogli bismo Vam da odredite lice odgovorno za upravljanje otpadom. Lice odgovorno za upravljanje otpadom određuje se u skladu sa članom 26. Zakona o upravljanju otpadom. Lice odgovorno za upravljanje otpadom bilo bi uključeno ispred preduzeća u celokupan postupak izrade plana upravljanja otpadom i održavanje kontakta, uz pripremu i dostavljanje neophodnih podataka predstavnicima Aurora green d.o.o.

Konsultanti Aurora green d.o.o. će licu odgovornom za upravljanje otpadom i drugim licima koja obavljanjem svoje delatnosti generišu ili na drugi način upravljaju otpadom, tokom izrade Plana, pružiti sve neophodne infromacije o obavezama proizvođača otpada.

U skladu sa Vašim potrebama, odnosno potrebama Vaše kompanije, tokom projekta može biti organizovana i obuka za upravljanje otpadom. Obuka se organizuje za lice odgovorno za upravljanje otpadom i sva druga lica za koja se proceni da moraju imati odgovarajuća znanja i veštine o upravljanju otpadom.

U skladu sa zakonom, izradili bismo za Vas Plan upravljanja otpadom kroz:

  • Analizu nacionalnog zakonodavstva i obaveze Vašeg privrednog društva proistekle iz njega;
  • Pregled i opis procesa gde otpad nastaje i analizu tokova otpada;
  • Način sakupljanja otpada i vođenje evidencije o otpadu;
  • Mere koje treba preduzeti u cilju smanjenja proizvodnje otpada, posebno opasnog otpada;
  • Mere zaštite od požara i eksplozija i mere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.