Obuke

Predavanja i treninge po vašoj želji iz oblasti zaštite životne sredine i menadžment Sistema.

 • Obuku o vođenju dnevne evidencije i dostavljanju godišnjih izveštaja o otpadu sakupljča i drugih vlasnika otpada.
 • Obuku za proizvođače/generatore otpada koji su obveznici izrade  plana upravljanja otpadom za samostalnu izradu plana upravljanja otpadom
 • Obuku za primenu novih izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom u praksi
 • Priprema pravnih subjekata za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine
 • Obuka za stručnjaka za zaštitu životne sredine.

OBUKE IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM

 

Obuka iz oblasti upravljanja otpadom pre svega je namenjena licu odgovornom za upravljanje otpadom a onda i svim zaposlenima koji su u neposrednom kontaktu sa otpadom. Osnovni cilj obuke je sticanje znanja iz oblasti upravljanja otpadom radi usklađivanja poslovanja sa regulativom, izbegavanja visokih kazni, ušteda i unapređenja sistema upravljanja otpadom.
Obuka iz oblasti upravljanja otpadom se sastoji iz sledećih programskih celina:

1) Aktuelni propisi iz oblasti upravljanja otpadom koji direktno/indirektno utiču na poslovanje privrednog društva;
2) Odgovornosti koje imaju proizvođači, vlasnici i drugi držaoci otpada po Zakonu o upravljanju otpadom;
3) Posebni tokovi otpada;
4) Opšti principi upravljanja otpadom i klasifikacija otpada;
5) Dokument o kretanju otpada;
6) Obrazac DEO 1 – Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada;
7) Obrazac GIO 1 – Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada;
8) Sadržaj Plana upravljanja otpadom.

Obuku drže predavači sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u ovoj oblasti. Obukom su obuhvaćene i vežbe koje se odnose na popunjavanje odgovarajućih obrazaca (evidencija o otpadu, dokument o kretanju i sl.) u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Svaki polaznik dobija agendu i štampani materijal za vežbe. Seminar je propraćen multimedijalnom prezentacijom.

Obuka traje jedan radni dan u terminu koji je naknadno dogovoren. Nakon održane obuke, polaznicima se izdaju sertifikati kojima se potvrđuje da su prisustvovali obuci.

OBUKA ZA UPRAVLJANJE BIORAZGRADIVIM OTPADOM METODOM KOMPOSTIRANJA

Kako bi se postiglo održivo upravljanje biorazgradivim otpadom moraju se pronalaziti nove metode, primeniti inovativne tehnologije kako bi otpad postao vredan bioresurs. Jedan od načina smanjenja količina organskog otpada, ali i smanjenja zagađenja životne sredine uz dobijanje vrednog proizvoda je kompostiranje.
Osnovni cilj obuke je upoznavanje polaznika sa metodama upravljanja biorazgradivim otpadom i sticanje osnovnih znanja o tehnologijama kompostiranja otpada.

Obukom su obuhvaćene sledeće oblasti:

 • Regulativa iz oblasti upravljanja otpadom Republike Srbije i EU direktive
 • Osnovni principi i načela upravljanja otpadom,
 • Proces kompostiranja otpada
 • Faktori koji utiču na proces kompostiranja,
 • Izbor materijala za kompostiranje
 • Tehnologije kompostiranja

OBUKA ZAPOSLENIH ZA PREVENTIVNO DELOVANJE I REAGOVANJE U UDESNIM SITUACIJAMA

Obuka je namenjena licima odgovornim za zaštitu od hemijskih udesa u postrojenjima koja upravljaju opasnim materijama i obveznicima izrade Politike prevencije, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa.

Obukom su obuhvaćene sledeće oblasti:

 1. Upoznavanje sa regulativom iz oblasti zaštite od hemijskog udesa i upoznavanje sa obavezama seveso operatera
 2. Informacije o Sistemu upravljanja bezbednošću (SUB) – opis i sadržaj dokumenata (procedura i uputstava) koje operater treba da obezbedi, a koje se odnose na:

оrgаnizаciјu i kаdrоvе:
– Poslovnik sistema upravljanja bezbednošću od hemijskog udesa
– Politika sistema upravljanja bezbednošću
– Procedura za upravljanje dokumentima sistema upravljanja bezbednošću
– Procedura za upravljanje zapisima
– Organizaciona shema sistema upravljanja bezbednošću
– Procedura za stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih
– Procedura za program osposobljavanja zaposlenih za odgovor na udes
– Pravilnik o ponašanju lica prilikom ulaska i boravka u okviru poslovnog kompleksa privrednog društva
– Uputstvo za posetioce

idеntifikаciјu i prоcеnu оpаsnоsti:
– Procedura za sistematsko uočavanje i identifikaciju opasnosti od hemijskog udesa koje nastaju u redovnim i vanrednim uslovima rada, kao i procenu njihove verovatnoće nastanka i obima mogućih posledica

оpеrаtivnu kоntrоlu:
– Procedura za održavanje opreme
– Uputstvo za puštanje postrojenja u rad
– Uputstvo za startovanje i normalno periodično zaustavljanje
– Uputstvo za postupanje u normalnim uslovima rada
– Uputstvo za otkrivanje i reagovanje na odstupanja od normalnih uslova rada
– Uputstvo za privremene ili posebne operacije
– Uputstvo za zatvaranje postrojenja

uprаvlјаnjе prоmеnаmа:
– Procedura za upravljanje promenama
– Procedura za investicioni razvoj
– Procedura za nabavku

plаn zаštitе оd udеsа:
– Procedura planiranja zaštite od udesa
– Procedura za postupanje u slučaju udesa
– Uputstvo za postupanje u vanrednim situacijama
– Uputstvo za postupanje susednih operatera i građana u slučaju udesa u seveso postrojenju

prаćеnjе pоstupаnjа оpеrаtеrа:
– Izjava o ciljevima i principima delovanja operatera postrojenja radi upravljanja rizikom od hemijskog udesa za seveso postrojenje
– Procedura za procenu poštovanja ciljeva postavljenih u izjavi
– Procedura za korektivne i preventivne mere
– Procedura za postupak sa neusaglašenostima i njihovo rešavanje
– Procedura za evidentiranje, registrovanje i izveštavanje o hemijskom udesu
– Procedura za istraživanje udesa – srećom izbegnutih udesa
– Procedura obaveštavanja službi koje nisu na lokaciji u slučaju udesa

prеglеd i оcеnа:
– Procedura za periodičnu proveru sistema upravljanja bezbednošću
– Procedura za periodično preispitivanje sistema upravljanja bezbednošću od strane najvišeg rukovodstva

OBUKA ZAPOSLENIH ZA IMPLEMENTACIJU SEVESO DOKUMENATA

Osnovni cilj obuke je poboljšanje nivoa spremnosti na udes i bezbednosti i zdravlja na radu, upoznavanje zaposlenih sa propisanim preventivnim i zaštitnim merama u slučaju udesa.

Specifični cilj obuke je:

 • predstavljanje zaposlenima Plana zaštite od udesa i Izveštaja o bezbednosti preduzeća
 • upoznavanje sa aktivnostima koje su preduzete u pogledu upravljanja rizicima od hemijskog udesa
 • da se zaposleni upoznaju sa opasnostima koje su procenjene u toku izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa
 • da se zaposleni upoznaju sa svakom pojedinačnom ulogom radnika kao i ulogama organizovanih timova i ekipa, sa merama prevencije i planiranim aktivnostima za odgovor na udes.

Obukom su obuhvaćene sledeće oblasti:

 1. Upoznavanje sa Planom zaštite od udesa i Izveštajem o bezbednosti
 2. Osobine opasnih materija i mere zaštite
 3. Postupanje u slučaju udesa.

OBUKA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Osnovni cilj obuke je sticanje znanja iz oblasti zaštite životne sredine, kroz prezentaciju svih propisa kojima je regulisana ova oblast, odgovornosti i obaveze privrednih subjekata, adekvatnu pripremu potrebne dokumentacije i smernica za sprovođenje neophodnih preventivnih mera.

Obuka je namenjena svim licima koja imaju obavezu da u svom radu postupaju u skladu sa odredbama propisa koji regulišu oblast zaštite životne sredine.

Obukom su obuhvaćene sledeće tematske jedinice:

 1. Regulativa i osnovni pojmovi iz oblasti zaštite životne sredine;
 2. Upravljanje otpadom (opasnim, neopasanim otpadom, posebnim tokovima otpada i dr.)
 3. Vazduh i monitoring vazduha
 4. Upravljanje vodama
 5. Zaštita od buke u životnoj sredini
 6. Zaštita zemljišta
 7. Zaštita od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja
 8. Planovi upravljanja zaštitom životne sredine izvođača radova (EMP)
 9. Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja (IPPC)

Polaznici u okviru ove obuke dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku odgovora na Vaša pitanja ili komentara na rešenje i način upravljanja zaštitom životne sredine u Vašoj kompaniji. Nakon održane obuke, predviđeno je testiranje polaznika. Svim polaznicima koji polože test uručuju se sertifikati kojima se potvrđuje da su uspešno završili obuku.