Planovi prilagođavanјa za nesanitarne deponije i projekti sanacije, zatvaranja i rekultivacije nesanitarnih deponija

– Izrada Planova prilagođavanјa i Radnih planova nesanitarnih deponija –

  • JKP „3. Oktobar” Bor – Plan prilagođavanja postrojenja nesanitarne deponije Bor;
  • JKP „Izvor”  Petrovac na Mlavi – Plan prilagođavanјa i    Radni plan postrojenja – nesanitarne deponije ,,Svina sa programom korektivnih mera i dinamikom prilagođavanja rada postrojenja postrojenјa nesanitarne deponije
  • JKP „USLUGA Boljevac – Plan prilagođavanja i Radni plan postrojenja – deponije „Obla“ sa programom korektivnih mera i dinamikom prilagođavanja rada postrojenja
  • JP „KOVINSKI KOMUNALAC Kovin – Plan prilagođavanja i Radni plan postrojenja –nesanitarnih deponija sa programom korektivnih mera i dinamikom prilagođavanja
  • JKP „BADNJEVO Negotin – Ažurirani radni plan postrojenja za upravljanje otpadom sa programom korektivnih mera i dinamikom prilagođavanja rada postrojenja
  • JKP „VRELA Sjenica – Plan prilagođavanja postrojenja nesanitarne deponije „Goveđak“ na području opštine Sjenica
  • Opština Pećinci – Projekat sanacije, zatvaranja i rekultivacije postojeće nesanitarne deponije-smetlišta
  • Opština Trstenik – Projekat sanacije, zatvaranja i rekultivacije postojeće nesanitarne opštinske deponije