Savetnik za hemikalije

Pružamo usluge Savetnika za hemikalije prema Zakonu o hemikalijama („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15): prijavu za upis hemikalija u Registar hemikalija, izradu dosijea o hemikaliji, bezbednosnog lista, zahteva za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu i stavljanje biocidnog proizvoda u promet, vodimo evidencije o hemikalijama, biocidnim proizvodima i uvozu/izvozu određenih opasnih hemikalija, vršimo klasifikaciju hemikalija i sve ostale aktivnosti koje proizilaze iz navedenog zakona i pratećih podzakonskih akata.

 

U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, i 92/11, 93/12 i 25/15) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije u obavezi je da obezbedi savetnika za hemikalije.

 

Ko je Savetnik za hemikalije?

Savetnik za hemikalije je lice sa odgovarajućom stručnom spremom, koje poseduje odgovarajuće znanje potrebno za pravilnu primenu Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidima i propisa donetih na osnovu njih, a koje je prošlo odgovarajuću obuku, položilo stručni ispit i poseduje licencu Savetnika za hemikalije.

 

Koje su dužnosti savetnika za hemikalije?

 • Priprema i izrada dokumentacije neophodne za prijavu hemikalija u Registar hemikalija,
 • Odgovoran za pravilnu primenu propisa u oblasti klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije,
 • Aktivnosti na izradi bezbednosnog lista hemikalije,
 • Koordinira i učestvuje u sprovođenju procedura pri uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija,
 • Primena ograničenja i zabrana proizvodnje i stavljanja u promet hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu(ograničenja i zabrane koja se odnose na stavljanje u promet ili korišcenje, ograničenja ukupnog sadržaja isparljivih organskih jedinjenja – VOC),
 • Priprema dokumentacije neophodne za izdavanje dozvola za:
  – obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija  i
  – korišćenje naročito opasnih hemikalija
 • Smernice i formiranje evidencija o prometu hemikalija,
 • Priprema sadržaja etiketa svih opasnih hemikalija i biocidnih proizvoda u skladu sa Zakonom o hemikalijama i Zakonom o biocidima, i kontrola i korekcije postojećih etiketa,
 • Priprema i dostavljanje osnovnih podataka pri upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu,
 • Formiranje i podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja i privremene dozvole za stavljanje u promet biocidnog proizvoda,
 • Učešće pri izradi bezbednosnog lista za biocidni proizvod i aktivnu supstancu,
 • Implementacija propisa koji se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnog proizvoda,
 • Saradnja pri sprovođenju obaveza bezbednog skladištenja i rukovanja hemikalijama i biocidnim proizvodima,
 • Saradnja i komunikacija sa nadležnim Ministarstvom
 • Saradnja sa nadležnim inspekcijskim organima