SEVESO

Izrada Politike prevencije udesa, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa

 

Operater SEVESO postrojenja, odnosno kompleksa u kome se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija, u jednakim ili većim količinama od propisanih, dužan je da dostavi Obaveštenje, odnosno izradi Politiku prevencije udesa ili Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa, u zavisnosti od količina opasnih materija kojima vrši te aktivnosti i da preduzme mere za sprečavanje hemijskog udesa i ograničavanja uticaja tog udesa na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, utvrđene u tim dokumentima (Zakon o zaštiti životne sredine (,,Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – odluka US, 14/16, 76/18 i 95/18 – dr. zakon)

 

Izrada Plana zaštite od udesa

 

Privredno društvo i drugo pravno lice koje obavlja aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih supstanci u propisanim količinama, koje upravlja objektima specifične delatnosti sa aspekta povišenog rizika po život i zdravlje ljudi od nesreća i terorističkih aktivnosti, dužno je da preduzme sve neophodne mere za sprečavanje udesa i ograničavanja uticaja tog udesa, na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, u skladu sa članom 64. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (,,Sl. glasnik RS“ br. 87/2018).

 

Privredno društvo i drugo pravno lice iz člana 64. napred pomenutog zakona dužno je, uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstu i količinu opasnih supstanci i objekte koje koristi, da sačini i Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavi Plan zaštite od udesa i da u skladu sa tim dokumentom, preduzme mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa i posledica na život i zdravlje ljudi, ekonomiju i ekologiju, društvenu stabilnost i životnu sredinu.

 

Plan zaštite od udesa izrađuje se u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, br. 82/2012) i Metodologijom za izradu plana zaštite od udesa, koja čini sastavni deo ovog pravilnika.