Dozvole za upravljanje otpadom

Izrada dokumentacije za dobijanje dozvole za upravljanje otpadom

 

„Za sva postrojenja čija je delatnost upravljanje otpadom i za koja se izdaje integralna dozvola ili dozvola za upravljanje otpadom, priprema se i donosi radni plan postrojenja za upravljanje otpadom“ (član 16. Zakona o upravljanju otpadom ,,Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakoni).

 

Operateri postrojenja za tretman otpada (skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada) podnose nadležnom organu uz zahtev i propisanu dokumentaciju za izdavanje dozvole. Dozvola za sakupljanje i/ili transport otpada izdaje se licu registrovanom za obavljanje delatnosti sakupljanja, odnosno licu koje ima svojstvo prevoznika u skladu sa zakonima kojima se uređuje prevoz u javnom saobraćaju, odnosno domaćem prevozniku, u skladu sa zakonima kojima se uređuje međunarodni javni prevoz.

Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16), definisan je niz odredbi kojima se uređuju načela i ciljevi upravljanja otpadom, dokumenti, nadležnosti i odgovornosti s tim u vezi.

Fizička i pravna lica čija je delatnost ili aktivnost identifikovana u Zakonu o upravljanju otpadom imaju obaveze da za obavljanje tih aktivnosti pribave DOZVOLU (član 59), i to:

 

 1. dozvolu za sakupljanje otpada;
 2. dozvolu za transport otpada;
 3. dozvolu za tretman otpada:

– dozvolu za skladištenje otpada;

– dozvolu za ponovno iskorišćenje;

– dozvolu za odlaganje.

 

Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada sadrži podatke o:

 1. podnosiocu zahteva,
 2. registraciji za obavljanje delatnosti,
 3. vrsti otpada,
 4. lokaciji i opremi za sakupljanje otpada,
 5. prevoznim sredstvima,
 6. druge podatke na zahtev nadležnog organa za izdavanje dozvole.

Za potrebe ishodovanja dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije potrebna je sledeća dokumentacija:

 1. Rešenje iz Agencije za privredne registre o registraciji (ne starije od šest meseci),
 2. Osnivački akt preduzeća;
 3. Podatke o podnosiocu zahteva, vrsti i količini otpada, sredstvima za sakupljanje i transport,
 4. Kopije saobraćajnih dozvola i podatke za sva vozila koja operater koristi u transportu otpada,
 5. Podatke o opremi koja će se koristiti za sakupljanje otpada,
 6. Ugovore sa generatorima otpada,
 7. Licencu za transport tereta u javnom saobraćaju;
 8. Dokaz o uplati odgovarajuće propisane administrativne takse (investitor snosi troškove plaćanja administrativne takse).

Zahtev za izdavanje dozvole za tretman otpada sadrži sledeće podatke:

 • potvrda o registraciji;
 • zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada;
 • radni plan postrojenja za upravljanje otpadom; Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom će sadržati sledeće elemente:
  • opis lokacije
  • infrastrukturu lokacije
  • vrste i količine otpada koji je predmet delatnosti operatera
  • rad u postrojenju
  • opremanje postrojenja radi sprečavanja i kontrole zagađenja životne sredine i ugrožavanja zdravlja ljudi
  • kontrolu zagađenja i monitoring
  • dokumentaciju o lokaciji
 • pravila zaštite od požara i saglasnost na program obuke zaposlenih u oblasti zaštite od požara, u skladu sa zakonom;
 • plan za zatvaranje postrojenja;
 • izjavu o metodama tretmana odnosno ponovnog iskorišćenja ili odlaganja otpada;
 • izjavu o metodama tretmana odnosno ponovnog iskorišćenja i odlaganja ostataka iz postrojenja;
 • odluka o imenovanju kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad upravljanja otpadom na postrojenju skladiđtenje/tretman opasnog/neopasnog otpada
 • saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ili studiju o proceni uticaja zatečenog stanja, u skladu sa zakonom, odnosno, rešenje nadležnog organa da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu;
 • kopije odobrenja i saglasnosti drugih nadležnih organa, izdatih u skladu sa zakonom;
 • finansijske i druge garancije ili odgovarajuće osiguranje za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima;
 • potvrda o uplati odgovarajuće administrativne takse.