Studije procene uticaja na životnu sredinu

Procena uticaja na životnu sredinu

 

Procena uticaja projekta na životnu sredinu jeste preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na: izradi studije, sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti, analizi alternativnih rešenja, utvrđivanju i predlaganju mera kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti.

 

Predmet procene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. ,,Nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju projekta bez sprovedenog postupka procene uticaja i saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja.” (Član 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, ,,Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18, 95/18 – dr. zakoni)

 

Pored ovih, predmet procene uticaja su i projekti koji su realizovani bez izrade studije o proceni uticaja, a nemaju odobrenje za izgradnju ili upotrebu za koje se radi Studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu.

 

Procena uticaja na životnu sredinu predstavlja jedan od proaktivnih mehanizama delovanja u pogledu zaštite životne sredine i omogućava: identifikovanje i procenu budućih uticaja projekta na životnu sredinu, identifikovanje potencijalnih mogućnosti za poboljšanje u pogledu životne sredine i određivanje mera potrebnih za sprečavanje, smanjenje i ublažavanje negativnih uticaja. Takođe, zajedno sa učešćem i konsultovanjem javnosti, procedura može da pomogne u rešavanju širih ekoloških problema i ostvarenju širih ciljeva politike u oblasti životne sredine. U okviru EU, procedura procene uticaja regulisana je EIA Direktivom (85/337/EC) iz 1985. godine, čije su revizije izvršene 1997, 2003. i 2009. godine.

U pravnom sistemu Republike Srbije, procedura procene uticaja projekata na životnu sredinu uređena je Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), kao i podzakonskim propisima koji bliže uređuju pojedina posebna pitanja u okviru postupka procene uticaja na životnu sredinu, i to su:

1) Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 114/08);

2) Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/05);

3) Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/05);

4) Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/05);

5) Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/05);

6) Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu vođenja javne knjige o sprovedenim postupcima i donetim odlukama o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/05).

Jedan od izuzetno značajnih elemenata u samoj proceduri je uključivanje javnosti i obaveza formiranja tehničke komisije.
Predmet procene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu.
U proceduri procene uticaja na životnu sredinu, razlikuju se tri faze (u zavisnosti na kojoj se listi nalazi projekat, prolazi se kroz jednu, dve ili više faza):

I Faza: Odlučivanja o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu
II Faza: Određivanja obima i sadržaja Studije o proceni uticaja
III Faza: Odlučivanja o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Subjekti koji učestvuju u proceduri procene uticaja na životnu sredinu su: nosilac projekta, nadležni organ, obrađivač studije, zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost.

U slučaju kada se odstupi od dokumentacije na osnovu koje je izrađena studija o proceni uticaja na životnu sredinu na koju je data saglasnost, ili ako se sa realizacijom projekta ne otpočne u roku od dve godine od dana prijema Rešenja o saglasnosti na studiju, nosilac projekta je u obavezi da pre podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za izgradnju po izmenjenoj dokumentaciji, podnese nadležnom organu Zahtev o ažuriranju postojeće studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Zahtev o ažuriranju postojeće studije sadrži podatke propisane za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja.