25. мај 2015. Navigation, News

Aktivnosti Aurora green na projektu EU o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Projekat „SPEEDY“ (Zajednički projekat za vrednovanje zaštite životne sredine sa dinamičkim upravljanjem) se sprovodi unutar programa IPA Jadranska prekogranična saradnja 2007-2013. Cilj projekta je uspostavljanje regionalne saradnje javnih administracija i ostalih zainteresovanih strana u cilju daljeg razvoja i efikasnije primene strateške procene uticaja na životnu sredinu, kao jednog od najvažnijih instrumenata politike životne sredine, a u skladu sa Direktivom 2001/42/CE o strateškoj proceni uticaja (Directive 2001/42/CE on strategic environmental assessment – SEA).

Direktiva o strateškoj proceni životne sredine je važan iskorak napred ka evropskom zakonodavstvu o životnoj sredini budući da on zahteva ocenjivanje ekoloških efekata u širokom opsegu planova i programa. Dok je koncept strateške procene životne sredine relativno jednostavan, implementacija Direktive postavlja zemljama teške izazove. Direktiva pogađa srž procesa donošenja odluka u mnogim javnim sektorima. U brojnim slučajevima ona zahteva bolje strukturirano planiranje i konsultativne procedure.

Ovaj opšti cilj projekta će se ostvarivati i kroz razvoj i korišćenje tehnološke interaktivne web platforme za transfer znanja iz ove oblasti. Početna tačka u kreiranju platforme bila je zasnovana na istraživačkoj praksi portala najbolje prakse koje omogućavaju prenos znanja, a kako bi se olakšala komunikacija i omogućila razmena pravih i tačnih informacija među svim zainteresovanim stranama na polju strateške procene uticaja na životnu sredinu u Jadranskom regionu.

Prvi projektni angažman Aurora green obuhvatio je aktivnosti pripreme materijala i dokumentacije za ispunjavanje neinteraktivnih delova Platforme – Baze podataka i njeno aktiviranje. Rad na pripremi ove buduće tematske međunarodne on-line platforme je obuhvatio znatan broj vremenski zahtevnih i stručnih aktivnosti, poput pronalaženja adekvatne dokumentacije, njena analiza u kontekstu sadržaja i ciljeva Projekta i Platforme, njeno sortiranje u zadate podsekcije, prevođenje na engleski jezik uz određena objašnjenja, kao i podizanje materijala na samu platformu.

Materijal je raspoređen u četiri podsekcije, redom:

1. Zakoni / propisi: sadrži zakone i podzakonska akta na svim administrativnim nivoima (evropski, nacionalni, regionalni).

2. Smernice: sadrži dostupne korisne smernice za implementaciju SEA na različitim nivoima.

3. Dobre prakse: sadrži određen broj primera dosadašnje dobre prakse SEA procedura.

4. Korisni linkovi: sadrži izbor on-line resursa korisnih za razumevanje ove specifične teme.

Zahvaljujući stručnjacima Aurora green, prisustvo Republike Srbije u ovom tematskom delu je više nego primetno. U poređenju sa drugim partnerskim državama koje učestvuju u projektu (Italija, Hrvatska i Albanija), samo je Italija postavila neznatno više materijala od Srbije u ukupnom zbiru, ali to je zbog činjenice da Italija pokriva i nivo EU.

Napomena: Platforma je još uvek u fazi testiranja, i brojni sadržaji se trenutno dopunjuju i ažuriraju.

Internet adresa Platforme: http://www.speedyproject.eu:8080/en_GB/risorse-della-piattaforma

 

Drugi projektni angažman Aurora green obuhvatio je učešće predstavnika Aurora green na on-line stručnim forumima. Do danas su održana tri on-line foruma, pokrenuta od strane vodećeg partnera projekta, italijanske regije Abruco.

1. on-line forum pod nazivom: Procena kvaliteta Platforme. Cilj ovog foruma je bio da se proceni trenutna funkcionalnost Platforme u komunikaciji svih projektnih partnera i da se definiše modalitet otvaranja Platforme prema eksternim korisnicima u budućnosti.

2. on-line forum pod nazivom: SEA komparativna analiza. Svrha ovog foruma je bila ekspertska diskusija o svim elementima strateške procene uticaja na životnu sredinu i komparativna analiza SEA procesa u zemljama partnerima na Projektu.

3. on-line forum pod nazivom: Alati za procenu. Cilj ovog foruma je bio pronalaženje najboljih praktičnih metodologija, tehnika i, ako je moguće, open-source aplikacija u skladu sa open-source prirodom Platforme.

Kao jedan od rezultata učešća predstavnika Aurora green, koji su ispred Opštine Rakovica – srpskog partnera na projektu, dali veoma pozitivan doprinos ostvarivanju specifičnih ciljeva tematskih on-line foruma, je i drugi najveći broj objava.

Link on-line foruma: http://www.speedyproject.eu:8080/en_GB/forum-tematico