11. јан 2016. Navigation, News

Dostavljanje Godišnjih izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (PTP2)

Poštovani želimo da Vas podsetimo da  ste u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010) i Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknada, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Sl. glasnik RS“ broj 54/10, 86/11 i 15/12, 41/13 – dr. pravilnik i 3/14) u obavezi da najkasnije do 31. marta Agenciji za zaštitu životne sredine dostavite Godišnji izveštaj o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (PTP2).

Konsultanti Aurora green d.o.o. za vas mogu izraditi Dnevnu evidenciju o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada i na osnovu toga dostaviti Agenciji za zaštitu životne sredine Godišnji izveštaj o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada za 2015. godinu.

Godišnji izveštaj o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (PTP2)