15. мај 2023. News

Izrađen Akcioni plan za postepeno dostizanje GVE zagađujućih materija u vode za „Xella Srbija“ d.o.o.

Preduzeće „Aurora green” izradilo je Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emsije zagađujućih materija u vode za kompaniju ,,Xella Srbija“ d.o.o. Ovim dokumentom dat je prikaz trenutnog stanja kvaliteta otpadnih voda na lokaciji kompanije sa prikazom zakonodavnog okvira. Takođe su definisane i mere kako bi se emisije zagađujućih materija u vode uskladile sa graničnim vrednostima koje su propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. Glasnik RS” br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016).