30. сеп 2021. Upravljanje otpadom

Izrađen ,,Katastar divljih deponija grada Vranjaˮ

Tokom septembra meseca 2021. godine naše preduzeće izradilo je projekat ,,Katastar divljih deponija grada Vranjaˮ. Prilikom izrade katastra identifikovane su lokacije, broj, površine i količine deponovanog otpada na smetlištima kao i osnovni podaci o samom smetlištu koji će poslužiti pri sastavljanju plana saniranja postojećih smetlišta. Ukupno je identifikovano 105 smetlišta. Od ukupno 32 seoske mesne zajednice, u samo 7 nema evidentiranih divljih deponija, dok su u dva gradska naselja – Vranje i Vranjska Banja, ukupno evidentirana 24 smetlišta. Ukupna količina deponovanog otpada na divljim deponijama evidentirana prilikom terenskog obilaska iznosi približno 8.566 tona, odnosno nešto više od 45.000 m3.