Aurora Green logo
01. феб 2021. News

OBAVEŠTENJE! BLIŽI SE ROK ZA DOSTAVU IZVEŠTAJA ZA NRIZ I LRIZ

Obaveštavamo sve zainteresovane da za vas pružamo usluge registracije i prijave za nacionalni i lokalni registar izvora zagađivanja, kao i izradu:

–  Godišnjeg izveštaja o bilansima emisija zagađujućih materija u vodu, vazduh i zemljište u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja kao i metodologiji za vrste, način i rokove prikupljanja podataka („Sl. glasnik RS“, br. 91/10, 10/13 i 98/16);

–  Godišnjeg izveštaja o otpadu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16) i Pravilnikom o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“, br. 7/20);

–  Godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (PTP2) u skladu sa Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknada, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Sl. glasnik RS“, br. 54/10, 86/11 i 15/12, 41/13 – dr. pravilnik, 3/14 i 95/18-267).

Ovom prilikom želimo da vam skrenemo pažnju da se na vreme pripremite za izradu i dostavu Izveštaja, jer je zakonski rok 31. mart tekuće godine za podatke iz prethodne godine.