08. јун 2023. EIA, Javne rasprave, News

Održana javna rasprava Studije procene uticaja na životnu sredinu za klijenta ,,INOS-BALKAN“ d.o.o.

U utorak 06.06.2023. godine, u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, održana je prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada na k.p. br. 3105 KO Jakovo.