26. сеп 2017. Navigation, News

Potpisan ugovor sa JKP „3. Oktobar“ iz Bora

“Aurora Green” d.o.o. potpisala je ugovor sa javnim komunalnim preduzećem „3. Oktobar“ iz Bora o izradi Radnog plana postrojenja – nesanitarne deponije sa programom korektivnih mera i dinamikom rada postrojenja i Plana prilagođavanja postrojenja.

U skladu sa članom 43 i 54. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016), propisana je obaveza javnih komunalnih preduzeća, koja upravljaju nesanitarnim deponijama – smetlištima komunalnog otpada, da do 31. decembra 2017. godine dostave nadležnom ministarstvu na saglasnost Radni plan postrojenja iz člana 16. ovog zakona sa programom korektivnih mera i dinamikom prilagođavanja rada postrojenja u skladu sa ovim zakonom i propisom kojim se uređuje odlaganje otpada na deponije.