02. сеп 2014. Navigation, News

Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta

Pružamo usluge Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta !

Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta je lice sa sertifikatom (Uprave za transport) o stručnoj osposobljenosti za primenu propisa o transportu opasnog tereta.

Zakon o transportu opasnog tereta („Sl. glasnik RS“, br. 88/2010), propisuje obavezu svih učesnika u transportu opasnog tereta u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, sa sasedištem u Republici Srbiji, da moraju imati najmanje jednog savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, osim u slučajevima utvrđenim propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona.

Funkciju Savetnika za bezbednost može da obavlja rukovodilac preduzeća, lice sa drugim zadacima u preduzeću ili lice koje nije direktno zaposleno u preduzeću, pod uslovom da poseduje važeći sertifikat o stručnoj osposobljenosti. Takođe obaveza je učesnika u transportu opasnog tereta da dostavlja Upravi za transport lične podatke o Savetniku s kojim je zaključio ugovor, najkasnije sedam dana od dana zaključenja ugovora.

Obaveze Savetnika za transport opasnog tereta su definisane u  odeljku 1.8.3 ADR/RID/ADN,  kao i članom 21 Zakona o transportu opasnog tereta  („Sl. glasnik RS“, br. 88/2010).

Po Zakonu o transportu opasnog tereta („Sl. glasnik RS“, br. 88/2010), obaveze Savetnika za transport opasnog tereta su da:

  1. da izvršava obaveze iz odeljka 1.8.3 ADR/RID/AND;
  2. nadgleda i kontroliše način na koji učesnici u transportu opasnog tereta postupaju sa opasnim teretom u skladu sa obavezama utvrđenim propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima;
  3. obaveštava organ poslovođenja učesnika u transportu opasnog tereta o obavezama utvrđenim propisima o transportu opasnog tereta i o načinu njihovog izvršavanja;
  4. obučava zaposlene koji rukuju opasnim teretom, u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona.

U odeljku 1.8.3 ADR/RID/AND, zadatak Savetnika za bezbednost, vezano za odgovornost rukovodioca preduzeća, je da za delatnost preduzeća pronalazi odgovarajuća sredstva, načine i odgovarajuće mere za primenu važećih odredbi, pod optimalnim uslovima bezbednosti, radi olakšanog sprovođenja delatnosti.

Zadaci savetnika u odnosu na delatnost preduzeća su naročito:

– praćenje primene propisa koji se odnose na transport opasnog tereta;

– savetovanje u aktivnostima preduzeća vezanim sa transport opasnog tereta;

– izrada Godišnjeg izveštaja za rukovodstvo preduzeća ili eventualno za lokalne organe vlasti o aktivnostima preduzeća u vezi sa transportom opasnog tereta. Godišnji izveštaji se moraju čuvati pet godina i na zahtev se dostavljaju pojedinim državnim organima.

Osim toga, u zadatke Savetnika za bezbednost spada, praćenje sledećih postupaka, odnosno metoda vezanih za odnosne aktivnosti preduzeća:

– postupci, kojima se obezbeđuje primena zahteva za identifikaciju opasnog tereta koji se transportuje;

– metode preduzeća, kojima se pri kupovini transportnih sredstava uvažavaju posebni zahtevi vezano za opasne terete, koji se transportuju;

– postupci, kojima se ispituje oprema koji se koriste za transport opasnog tereta ili za utovar ili istovar;

– odgovarajuće obuke radnika preduzeća, uključujući vezano za izmene propisa, i čuvanje dokumenata o obuci;

– sprovođenje odgovarajućih hitnih mera pri eventualnim nesrećama ili nezgodama, koje pod određenim okolnostima mogu da ugroze bezbednost u toku transporta opasnog tereta, ili u toku utovara ili istovara;

– postupci na utvrđivanju uzroka i, ukoliko je potrebno i ispostavljanje izveštaja o nesrećama, nezgodama ili teškim prestupima, koji su utvrđeni u toku transporta opasnog tereta ili u toku utovara ili istovara;

– uvođenje odgovarajućih mera, koje treba da spreče ponovnu pojavu nesreća, nezgoda ili teških prestupa;

– uvažavanje pravnih propisa i posebnih zahteva transporta opasnog tereta prilikom izbora i korišćenja podizvođača ili trećih lica;

– provera, da li lica koja su uključena u transport opasnog tereta, ili utovar ili

istovar opasnog tereta, raspolažu detaljnim objašnjenjima i uputstvima za rad;

– uvođenje mera koje se odnose na podizanja svesti o mogućim rizicima koji se javljaju prilikom transporta, utovara i istovara opasnog tereta;

– uvođenje mera provere postojanja pratećih dokumenata i bezbednosne opreme u transportnim sredstvima, kao i usaglašenost ovih dokumenata i opreme sa propisima;

– uvođenje postupka za proveru primene propisa za utovar istovar;

– postojanje Plana bezbednosti prema 1.10.3.2. (Prevoznici i pošiljaoci kao i drugi učesnici, koji učestvuju u transportu tereta sa visokom potencijalnom opasnošću ili radioktivne materije sa visokom potencijalnom opasnošću,   moraju usvojiti, sprovoditi i primeniti bezbednosne planove).

Pored ostalog, Savetnik obučava zaposlene na poslovima transporta opasnog tereta i stručno osposobljenima i onima koji su obnovili znanje izdaje potvrdu o tome. Učesnik u transportu, definisan u članu 7. stav 1. tačka 11. Zakona, mora imati najmanje jednog Savetnika, osim u slučajevima utvrđenim propisima iz člana 2. stav 2. Zakona.

Godišnji izveštaj Savetnika učesnik u transportu dostavlja Upravi svake godine, najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu.

Poglavlje XI. KAZNENE ODREDBE, Zakona o transportu opasnog tereta („Sl. glasnik RS“, br. 88/2010), sadrži odredbe o  kaznama za privredne prestupe i prekršaje u oblasti transporta opasnog tereta.

Novčanom kaznom od 600.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice-učesnik u transportu opasnog tereta ako:

–          se ne osigura za slučaj da u transportu opasnog tereta pričini štetu licima, imovini i životnoj sredini (član 8);

–          nema Savetnika (član 18. stav 1);

–          predaje opasan teret na transport bez dozvole za transport (član 23. tačka 1) podtačka (1));

–          vozaču vozila ili licu koje obavlja prevoz opasnog tereta nije uručio propisana transportna dokumenta (član 23. tačka 1)             podtačka (2));

–          utovara opasan teret izvan određenog i posebno uređenog mesta (član 23. tačka 3));

–           ne primenjuje propise kojima se uređuje privremeno odlaganje opasnog tereta pri promeni vida saobraćaja (član 25. stav 2);

–           ne obavesti Centar za obaveštavanje i policiju o nestanku opasnog tereta, odnosno  ako ne preduzme mere da se opasan teret pronađe (član 27);

–          ne izradi ili ne sprovodi Plan bezbednosti (član 29. stav 1);

–          ne obavesti Centar za obaveštavanje, Upravu i policijsku upravu nadležnu za područje s kojeg transport započinje najmanje 48 sati pre započinjanja transporta (član 32. stav 1);

–          označi tablama, listicama i nalepnicama vozilo kojim se ne transportuje opasan teret, odnosno komade za otpremu na njemu koji nisu opasan teret (član 36);

–          ne sprovede stručno osposobljavanje lica koje prima u radni odnos na poslove u transportu opasnog tereta ili ako primi u radni odnos lice za koje nije utvrdio da je stručno osposobljeno za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta (član 37. stav 1);

–          obavlja transport opasnog tereta vozilom koje nije proizvedeno i opremljeno u skladu sa članom 38. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

–          obavlja transport opasnog tereta vozilom koje nema važeći sertifikat o odobrenju za vozilo za transport određenog opasnog tereta u skladu sa članom 38. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

–          poveri prevoz opasnog tereta vozaču koji nema važeći Sertifikat za vozača (član 42. stav 1);

–          zaposlena lica koja transportuju opasan teret nisu stručno osposobljena (član 69. tačka 1) podtačka (2)).

Za privredni prestup kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 40.000 do 200.000 dinara.

–          u roku od sedam dana ne dostavi Upravi lične podatke o Savetniku s kojim je zaključio ugovor (član 18. stav 2);

–          ne dostavi Upravi najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu godišnji izveštaj Savetnika (član 19. stav 1);

–          zaposleni koji je stručno osposobljen za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta ne obnovi znanje u roku od dve godine (član 37. stav 3);

–          obavlja transport opasnog tereta vozilom koje nije obeleženo i označeno u skladu sa članom 38. stav 1. tačka 3) ovog zakona;

–          za poslove u transportu opasnog tereta odredi zaposlene koji nisu stručno osposobljeni za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta u skladu sa članom 53. stav 1. ovog zakona;

–          ne postupi u slučaju vanrednog događaja u transportu opasnog tereta u skladu sa članom 53. stav 2. ovog zakona;

–          ne omogući zaposlenima da se upoznaju s važećim propisima kojima se uređuju dužnosti u transportu opasnog tereta (član 69. tačka 1) podtačka (3));

–          ne utvrdi program stručnog osposobljavanja lica koja obavljaju poslove u transportu opasnog tereta (član 70. stav 1).

Za prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

–          ne postupi u skladu sa članom 3. ovog zakona;

–          se ne osigura za slučaj da u transportu opasnog tereta pričini štetu licima, imovini i životnoj sredini (član 8);

–          nema Savetnika (član 18. stav 1);

–          u roku od sedam dana ne dostavi Upravi lične podatke o Savetniku s kojim je zaključio ugovor (član 18. stav 2);

–          ne dostavi Upravi najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu godišnji izveštaj Savetnika (član 19. stav 1);

–          predaje opasan teret na transport bez dozvole za transport (član 23. tačka 1) podtačka (1));

–          vozaču vozila ili licu koje obavlja prevoz opasnog tereta nije uručio propisana transportna dokumenta (član 23. tačka 1) podtačka (2));

–          utovara opasan teret izvan određenog i posebno uređenog mesta (član 23. tačka 3));

–          ne obavesti Centar za obaveštavanje i policiju o nestanku opasnog tereta, odnosno ako ne preduzme mere da se opasan teret pronađe (član 27);

–          ne obavesti Centar za obaveštavanje, Upravu i policijsku upravu nadležnu za područje s kojeg transport započinje najmanje 48 sati pre započinjanja transporta (član 32. stav 1);

–          ne obavesti Upravu i Centar za obaveštavanje o izmeni sadržine zahteva na osnovu kojeg je izdata dozvola za više transporta radioaktivnog tereta (član 32. stav 3);

–          označi tablama, listicama i nalepnicama vozilo kojim se ne transportuje opasan teret, odnosno komade za otpremu na njemu koji nisu opasan teret (član 36);

–          obavlja transport opasnog tereta vozilom koje nema važeći sertifikat o odobrenju za vozilo za transport određenog opasnog tereta u skladu sa članom 38. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

–          poveri prevoz opasnog tereta vozaču koji nema važeći Sertifikat za vozača (član 42. stav 1);

–          ne postupi u skladu sa odredbom člana 49. stav 1. ovog zakona;

–          ne izradi interni plan za hitne intervencije u skladu sa članom 52. tačka 3);

–          za poslove u transportu opasnog tereta odredi zaposlene koji nisu stručno osposobljeni za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta u skladu sa članom 53. stav 1. ovog zakona;

–          ne postupi u slučaju vanrednog događaja u transportu opasnog tereta u skladu sa članom 53. stav 2. ovog zakona;

–          ne razdvaja opasne terete koji su nekompatibilni u skladu sa članom 69. tačka 2) podtačka (5) ovog zakona;

–          ne utvrdi program stručnog osposobljavanja lica koja obavljaju poslove u transportu opasnog tereta (član 70. stav 1);

–          za poslove u transportu opasnog tereta odredi zaposlene koji nisu stručno osposobljeni za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta (član 71. stav 1).

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj Savetnik ako:

–           ne izvrši obavezu iz člana 21. ovog zakona;

–           nije sačinio saglasnost da se raspusti voz u skladu sa članom 50. stav 2. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj vozač drumskog vozila u transportu opasnog tereta, ako:

–          ne postupi u skladu sa članom 3. ovog zakona;

–          nema važeći Sertifikat za vozača (član 44. stav 1. tačka 2));

–          se ne uveri da su na vozilo utovareni komadi za otpremu označeni odgovarajućim natpisima, odnosno listicama opasnosti (član 44. stav 1. tačka 4));

–          upravlja vozilom koje nije označeno odgovarajućim narandžastim upozoravajućim tablama, oznakama, odnosno listicama opasnosti (član 44. stav 1. tačka 5));

–          nema transportnu dokumentaciju u skladu sa članom 44. stav 1. tačka 6);

–          upravlja vozilom za transport opasnog tereta, a ima probnu vozačku dozvolu (član 44. stav 2);

–          ne primenjuje odredbe o nadgledanju i parkiranju vozila u skladu sa članom 44. stav 3. ovog zakona;

–          ne omogući Inspektoru uvid u transportnu dokumentaciju i dodatnu opremu (član 80. stav 3);

–          ne omogući Inspektoru da pregleda opasan teret i uzme potrebnu količinu uzorka (član 80. stav 4);

–          koristi ili premesti vozilo isključeno iz saobraćaja suprotno načinu koji je odredio Inspektor (član 81. stav 3).