Planovi upravljanja otpadom

Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o odlagalištima posle zatvaranja.

Proizvođač otpada dužan je da sačini plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada (član 26. Zakona o upravljanju otpadom“Sl. glasnik RS“, br. 36/09 , 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon).

 

Na osnovu istog zakona propisana je obaveza izrade:

 

  • Planovi upravljanja otpadom za generatore otpada;
  • Planovi upravljanja otpadom za lokalne samouprave i regione;
  • Planovi upravljanja otpadom za privredu.