Strateška procena uticaja na životnu sredinu

Strateška procena uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu podrazumeva pripremu izveštaja o stanju životne sredine, sprovođenje postupka konsultacija, uvažavanje izveštaja i rezultata konsultacija u postupku odlučivanja i donošenja ili usvajanja određenih planova i programa, kao i pružanje informacija i podataka o donetoj odluci.

Strateška procena uticaja na životnu sredinu (SPU) radi se za procenu politika, planova, programa i strategija u ranim fazama (u pitanju je proaktivni pristup) izrade, u ovom slučaju Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove (u daljem tekstu: Program). SPU razmatra tzv. trougao održivog razvoja (društveni, ekonomski, ekološki) sa stanovišta šire perspektive.
Strateškom procenom uticaja na životnu sredinu kreiraju se vizija i opšti okvir prema kojima se mere uticaji i koristi implementacije predmetnog Programa. SPU mora da u toku procesa izrade Programa na vreme upozori na kumulativne i sinergetske efekte. Strateška procena uticaja se bavi uzrocima i posledicama degradacije životne sredine, naglašavajući održavanje zahtevanog kvaliteta životne sredine.
SPU je proces koji razmatra više oblasti koje se prepliću i predstavlja okvir za sveobuhvatnu procenu potencijalnih implikacija na životnu sredinu. U ovom slučaju Program obuhvata prostor Republike Srbije, a odgovornost za sprovođenje istog je na nadležnim organima.
Neposredne koristi od primene SPU su:
-Podrška donošenju odluka i transparentnosti procesa i olakšavanje konsultacija sa relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući nadležne organe i zainteresovanu javnost, pre odobrenja Programa,
-Obezbeđuje visok stepen zaštite životne sredine uključivanjem pitanja životne sredine i zdravlja ljudi,
-Unapređuje kvalitet izrade Programa,
-Povećava efikasnost donošenja odluka,
-Olakšava i podržava identifikaciju održivih i opravdanih strateških razvojnih alternativa za privlačenje novih investicija i promovisanje održivog razvoja,
-Pomaže da se izbegnu neodrživa programska rešenja,
-Jača sposobnost nadležnih organa.