Aurora Green logo
03. мар 2022. Izveštavanje, News

BLIŽI SE ROK ZA DOSTAVU IZVEŠTAJA ZA NRIZ I LRIZ

Obaveštavamo sve zainteresovane da za Vas pružamo usluge registracije i prijave za nacionalni i lokalni registar izvora zagađivanja, kao i izradu:

– Godišnjeg izveštaja o bilansima emisija zagađujućih materija u vodu, vazduh i zemljište u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja kao i metodologiji za vrste, način i rokove prikupljanja podataka („Sl. glasnik RS“, br. 91/10, 10/13 i 98/16);

– Godišnjih izveštaja o otpadu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16) i Pravilnikom o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“, br. 7/20, 79/21);

– Godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (PTP2) u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn. i 15/2021 – dop. usklađenih din. izn.) i Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknada, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Sl. glasnik RS“, br. 54/10, 86/11 i 15/12, 41/13 – dr. pravilnik, 3/14, 81/14 – dr. pravilnik, 31/15 – dr. pravilnik, 44/16 – dr. pravilnik, 43/17 – dr. pravilnik, 45/18 – dr. pravilnik, 67/18 – dr. zakon i 77/21 );

– Godišnjeg izveštaja o ambalaži i ambalažnom otpadu u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 95/2018 – dr. zakon).

Ovom prilikom želimo da vam skrenemo pažnju da se na vreme pripremite za izradu i dostavu Izveštaja, jer je zakonski rok 31. mart tekuće godine za podatke iz prethodne godine.