10. мај 2018. Navigation, News

Dobijena saglasnost na Plan kvaliteta vazduha za grad Smederevo (PKV)

Teritorija grada Smedereva je u skladu sa članom 3. stav 1. tačka 2. Uredbe o određivanju zona  i aglomeracija („Sl. glasnik RS“, br. 58/2011 i 98/2012) određena kao zona „Srbija“. Članom 31. Zakona o zaštiti vazduha  („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 10/2013) propisano je da u zonama i aglomeracijama u kojima je vazduh treće kategorije kvaliteta, odnosno kada zagađenje vazduha prevazilazi efekte mera koje se preduzimaju, odnosno kada je ugrožen kapacitet životne sredine ili postoji stalno zagađenje vazduha na određenom prostoru, nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan da donese Plan kvaliteta vazduha sa ciljem da se postignu odgovarajuće granične vrednosti ili ciljne vrednosti utvrđene Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013).

Na osnovu napred navedenog tim eksperata „Aurora Green“ d.o.o., Beograd je u saradnji sa „Hidroinženiring“ d.o.o., Ljubljana, Slovenija i „Anahem“ d.o.o., Beograd, za potrebe Gradske uprave grada Smedereva, u cilju kontrole i unapređenja kvaliteta vazduha, izradio Plan kvaliteta vazduha za grad Smederevo.   

Plan Kvaliteta vazduha za grad Smederevo izrađen je u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha  („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 10/2013) i Pravilnikom o sadržaju planova kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 21/2010) i donet je na osnovu ocene stanja kvaliteta vazduha i obuhvata sve glavne zagađujuće materije i glavne izvore zagađivanja vazduha koji su doveli do zagađenja vazduha na teritoriji grada Smedereva. PKV sadrži  sveobuhvatnu analizu podataka o geografskim, demografskim, klimatskim karakteristikama, kao i podatke o kvalitetu vazduha u aglomeraciji Smederevo u poslednjih nekoliko godina. Na osnovu svih raspoloživih podataka i predviđanja kvaliteta vazduha u budućnosti, PKV pruža niz mera za poboljšanje kvaliteta vazduha.

U skladu sa članom 31. stav 4. Zakona o zaštiti vazduha Ministarstvo zaštite životne sredine je dalo Saglasnost na Plan kvaliteta vazduha za grad Smederevo, br. 353-01-00196/2018 od 10.05.2018.