02. јул 2016. Navigation, News

Izrada Akcionog plana za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode za Meggle d.o.o. Srbija

1.7.2016.- Ugovor za izradu Akcionog plana za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode sa Meggle d.o.o. Srbija, Kragujevac, potpisao je konzorcijum Agencije “ECO ENERGY ENGINEERING & CONSULTING“ i Aurora Green d.o.o.

U skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016) pravno lice ili preduzetnik koji ima postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i/ili koja svoje otpadne vode ispušta u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno je da svoje emisije uskladi sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode propisanih Uredbom najkasnije do 31. decembra 2025. godine.

U skladu sa napred pomenutom Uredbom Akcioni plan se mora doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Uredbe (izmene i dopune uredbe su objavljene u „Sl. glasnik RS“br. 1/2016 od 06. januara 2016. godine, a ista je stupila na snagu 14. januara 2016. godine) tj. do 14. jula 2016. godine.  Pravno lice i/ili preduzetnik dužno je da podnese izveštaj o sprovođenju Akcionog plana ministarstvima nadležnim za poslove zaštite životne sredine i vodoprivrede, svake dve godine od dana donošenja Akcionog plana