10. сеп 2022. News

Akcioni plan za postepeno dostizanje GVE zagađujućih materija Dahlia d.o.o.

Stručni tim preduzeća „Aurora Green“ d.o.o. izradio je Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode za jednu od najstarijih fabrikakozmetičkih proizvoda na Balkanu – „Dahlia“ d.o.o.

Pomenutim dokumentom dat je prikaz aktuelnih propisa iz oblasti zaštite voda koji su od značaja za rad fabrike „Dahlia“ d.o.o., kao i prikaz trenutnog stanja kvaliteta otpadnih voda na lokaciji fabrike. Takođe, dokumentom su definisane mere u cilju usklađivanja vrednosti emisije
zagađujućih materija u vode sa graničnim vrednostima koje su propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. Glasnik RS” br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016).