10. сеп 2022. News

Izrađen Akcioni plan za postepeno dostizanje GVE zagađujućih materija

Stručni tim preduzeća „Aurora Green“ d.o.o. izradio je Akcioni plan za postepeno dostizanje
graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode za jednu od najstarijih fabrika
kozmetičkih proizvoda na Balkanu – „Dahlia“ d.o.o.
Pomenutim dokumentom dat je prikaz aktuelnih propisa iz oblasti zaštite voda koji su od značaja
za rad fabrike „Dahlia“ d.o.o., kao i prikaz trenutnog stanja kvaliteta otpadnih voda na lokaciji
fabrike. Takođe, dokumentom su definisane mere u cilju usklađivanja vrednosti emisije
zagađujućih materija u vode sa graničnim vrednostima koje su propisane Uredbom o graničnim
vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. Glasnik
RS” br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016).