14. окт 2021. Upravljanje otpadom

Izrađena je revizija Plana upravljanja otpadom za „LIDL SRBIJA“ d.o.o.

Tokom oktobra 2021. godine preduzeću „LIDL SRBIJA“ d.o.o. predat je revidiran Plan upravljanja otpadom.  Pomenuti plan je izrađen u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon), kojim je definisana obaveza preduzeća da izradi Plan upravljanja otpadom ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada i da isti ažurira svake tri godine.

Ažuriranjem Plana upravljanja otpadom obuhvaćene su sve izmene u obavljanju delatnosti koje su od značaja za postupak upravljanja otpadom, vrste i količine otpada koje su generisane u prethodnom periodu  i izmene u oblasti regulative koja uređuje upravljanje otpadom u Republici Srbiji.