05. окт 2023. News, Obuke, Upravljanje otpadom

Trgovac u oblasti upravljanja otpadom – nova obuka

Usled velike zainteresovanosti, naše preduzeće otpočinje sa organizacijom nove obuke pod nazivom „Trgovac u oblasti upravljanja otpadom.“

Osnovni cilj obuke je sticanje znanja iz oblasti upravljanja otpadom radi sagledavanja prava, odgovornosti i obaveza definisanih regulativom. Pored toga obuka će uključiti i detaljno upoznavanje sa načinom i postupkom vođenja dokumentacije, evidencija i dostavljanja godišnjih izveštaja o otpadu.

Odgovornosti i obaveze različitih subjekata u oblasti upravljanja otpadom definisane su Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/19 – dr. zakon i 35/2023) i pripadajućim podzakonskim aktima.

Zakonom su definisane odgovornosti:

  • vlasnika i držaoca otpada (odgovoran za sve troškove upravljanja otpadom, prestanak vlasništva i sl.),
  • prevoznika otpada (evidencija o transportu i sl),
  • posrednika i trgovca,
  • operatera skladištenja i/ili tretmana otpada,
  • operatera na deponiji i sl.

Upravljanje otpadom jeste sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana, odnosno ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada. Pored toga, aktivnosti koje preduzima trgovac i posrednik uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja…

Član 5. Zakona o upravljanju otpadom definiše da je trgovac svako pravno lice ili preduzetnik koji u svoje ime kupuje i prodaje otpad, uključujući i trgovca koji ne preuzima otpad u posed. Isti član definiše da je posrednik pravno lice ili preduzetnik koji organizuje ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpada u ime drugih lica, uključujući i posrednika koji ne preuzima otpad u posed.

Trgovac otpadom smatra se držaocem otpada kojeg je otkupio i može preuzeti otpad u posed ako raspolaže skladištem otpada za koje je izdata dozvola u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Delatnost posredovanja u upravljanju otpadom obuhvata poslove organizacije tretmana, odnosno ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, odnosno posredovanje u prenosu prava i obaveza u vezi sa otpadom za potrebe drugih.

Posrednik, odnosno trgovac otpadom dužan je da se upiše u registar posrednika u upravljanju otpadom, odnosno trgovaca otpadom.