01. јун 2023. News, Upravljanje otpadom

Usvojen Lokalni plan upravljanja otpadom grada Bora

Skupština grada Bora, na sednici održanoj 19. maja 2023. godine donela je Odluku o donošenju LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM GRADA BORA ZA PERIOD 2023-2032. GODINE (broj 501-114/2023-I).

Na izradi LPUO za grad Bor učestvovali su konsultanti kompanije “Aurora green” d.o.o. i “Tekon-Tehnokonsalting” d.o.o., zajedno sa predstavnicima Radne grupe koju sačinjavaju predstavnici lokalne samouprave, privrede grada Bora, mesnih zajednica, NVO i sl.

Cilj Plana je uspostavljanje dugoročno održivog sistema upravljanja otpadom, na način koji ima minimalan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koristeći savremene principe upravljanja otpadom, prevenciju nastajanja, ponovno korišćenje i reciklažu, tretman otpada i odlaganje ostataka,smanjenje količine deponovanog otpada i udela biorazgradivog otpada u odloženom komunalnom otpadu, kao i podizanje svesti o pitanjima upravljanja otpadom.

Cilj Plana je i doprinos razvoju cirkularne ekonomije u lokalnoj zajednici.