17. мар 2015. Navigation, News

Usvojen Program zaštite životne sredine opštine Boljevac za period 2015-2020.

Skupština Opštine Boljevac je usvojila Program zaštite životne sredine za period 2015-2020. Pored lokalne samouprave i svih sektora lokalne zajednice, u izradi Programa su učestvovali i predstavnici Aurora green, Zorica Isoski i Slobodan Spasić, kao koordinator projekta.

Opšti cilj Programa je davanje doprinosa poboljšanju apsorpcionog kapaciteta subjekata sa teritorije lokalne samouprave za razvoj elemenata integralnog upravljanja životnom sredinom i korišćenje institucionalnih, programskih, finansijskih i tehničkih sredstava za unapređenje lokalne životne sredine i kvaliteta života.

Posebni ciljevi Programa su:

• Davanje doprinosa boljem razumevanju životne sredine od strane subjekata lokalne zajednice kroz predočavanje mesta i uloge životne sredine u percepcijama globalnog, evropskog, nacionalnog, regionalnog i lokalnog (održivog) razvoja, i ukazivanje na nadolazeće promene.

• Pružanje saznanja subjektima i zainteresovanim stranama iz lokalne zajednice o problemima u vezi sa životnom sredinom i uzrocima problema, potencijalima i ograničenjima rešavanja problema i uopšte razvoja, kao i planovima i ciljevima delovanja ostalih aktera i zajednica na globalnom, evropskom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

• Davanje životnoj sredini i prirodnim resursima razvojno-funkcionalnu notu, kroz koncept ekološke ekonomije i ekonomije prirodnog kapitala, uz punu odgovornost donosilaca odluka, počivajući na stanovištu da puko zaštitarstvo ne sme biti prepreka lokalnom i regionalnom (održivom) razvoju, s obzirom na sadašnju i buduću dominaciju socio-ekonomskih pitanja.

• Davanje doprinosa zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine opštine Boljevac kroz razvoj integralnog upravljanja u oblasti životne sredine.

• Usaglašavanje sa svim predmetno i tematski relevantnim strateškim i razvojnim dokumentima višeg reda i iz okruženja radi bolje alokacije resursa lokalne zajednice.

• Davanje doprinosa podizanju kvaliteta života lokalnog stanovništva, kroz javno zagovaranje multidisciplinarne i međusektorske politike životne sredine.

Program pokriva period 2015-2020. godina i može se čitati i primenjivati s podjednakom važnošću i aktuelnošću tokom celog perioda trajanja, s obzirom da sadrži strateške, razvojne i sektorske prioritete, ciljeve, mere svih relevantnih i u trenutku izrade Programa dostupnih dokumenata višeg reda i onih od uticaja na okruženje opštine Boljevac koji su definisani za period do 2020. godine. Postizanjem pune ciljne vertikalne i horizontalne usaglašenosti ovog Programa, stvaraju se uslovi za bolju alokaciju resursa lokalne zajednice i iniciranje onih programsko-projektnih formi koje nose visok stepen potencijalne realizacije i imaju najveću disperziju održivih rezultata.

Strukturom i sadržajem Program pokazuje brojnost veza između elemenata životne sredine i drugih oblasti razvojnog procesa društva, ukazujući na neizbežnu kauzalno-posledičnu prirodu odnosa među njima. Program ukazuje na postojeće probleme u vezi sa životnom sredinom u opštini Boljevac, koji zahtevaju rešavanje, ali ostaje dovoljno elastičan za odgovor na izazove, promene, probleme sa kojima će se lokalna zajednica tek suočavati u narednim godinama. Razumevanje i praćenje trendova i tendencija, kojima je Program prožet, pomaže u predviđanju njihovog karaktera, dometa i intenziteta, i pripremanju alternativnih modela delovanja lokalne zajednice.

Prioriteti Programa su:

– Prioritet 1: Zdraviji, kvalitetniji i bezbedniji životni prostor opštine Boljevac.

– Prioritet 2: Razvoj zelene cirkularne ekonomije opštine Boljevac.

– Prioritet 3: Razvoj resursno efikasne opštine Boljevac.

– Prioritet 4: Očuvanost funkcija ekosistema opštine Boljevac.

– Prioritet 5: Unapređenje lokalnih institucionalnih i sektorskih kapaciteta u oblasti zaštite životne sredine sa fokusom na razvoj integralnog upravljanja životnom sredinom na teritoriji opštine Boljevac.

Akcionim planom daje se doprinos dostizanju balansa između razvoja i očuvanja, odnosno između ekonomske isplativosti i ekološke održivosti života u opštini Boljevac. Akcioni plan sadrži prioritete, ciljeve, mere i aktivnosti, sintezno dajući pravac delovanja zainteresovanih strana na polju zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine, ali kroz održivi razvoj svih komplementarnih oblasti koje sinergijski utiču na kvalitet životne sredine opštine Boljevac i života lokalnog stanovništva.

Program ZŽS Opštine Boljevac možete videti ovde.