Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Programa prilagođav...

Dana 20.09. u prostorijama Privredne komore Srbije održana je javna rasprava Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, kao i Izveštaja […]

Strateška procena uticaja nacionalnog Programa prilagođav...

Preduzeće “Aurora Green”, kao deo konzorcijuma sa preduzećem “Expert Inženjering” iz Šapca, potpisalo ugovor za izradu Strateške procene uticaja na […]